1. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek van, de toegang tot en het gebruik van de website www.o-gen.nl. Door het gebruik van deze site gaat u akkoord met de voorwaarden en verklaart u in overeenstemming met deze voorwaarden te handelen.

2. Toegang en beschikbaarheid
De beeld bank is een website zonder winstoogmerk en beschikbaar voor een ieder die, tegen betaling, beelden wenst te gebruiken. Toegang tot de beeld bank is vrij. Gebiedscoöperatie O-gen kan niet garanderen dat de beeld bank te allen tijde bereikbaar en/of operationeel is. Het kan voorkomen dat de beeld bank wegens omstandigheden tijdelijk niet bereikbaar en/of operationeel is. In dergelijke gevallen zal Gebiedscoöperatie O­-gen zich inspannen om de beeld bank binnen een zo kort mogelijke tijd weer bereikbaar cq. operationeel te krijgen. Gebiedscoöperatie O-gen is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de beeld bank.

3. Derden
Deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op derden. U dient zich maximaal in te spannen om er voor te zorgen dat deze derde, haar personeelsleden en/of voor haar werkzame personen op de hoogte zijn van de verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden.

4. Gegevensbescherming
Om beelden van de beeld bank te kunnen downloaden is het niet nodig om in te loggen. U klikt op het gewenste beeld en geeft aan welke licentie u wenst. Vervolgens betaalt u via ldeal het genoemde bedrag. Na betaling ontvangt u een link in de inbox van het door u opgegeven e-mailadres. Indien u het gewenste beeld niet digitaal wil ontvangen maar bijvoorbeeld op canvas dient u uw naam- en adresgegevens door te geven. Deze gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. Helaas kan Gebiedscoöperatie O-gen geen verantwoording nemen voor het risico van hacken van de site waardoor uw gegevens mogelijk in handen komen van derden. Gebiedscoöperatie O-gen zal echter door programmering zoveel als mogelijk proberen de risico’s op het eventueel hacken van de site te beperken. Door het invoeren van uw gegevens geeft u te kennen hiervan op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan.

5. Gebruik van de beelden
Beelden mogen gebruikt worden voor eigen gebruik (privé) of zakelijk gebruik. Het gebruik van de beelden is afhankelijk van de door u gemaakte keuze. Indien u ervoor heeft gekozen om de beelden voor privé doeleinden af te nemen dan is het niet toegestaan om deze beelden tevens voor zakelijke doeleinden te gebruiken, anders dan na uitdrukkelijke toestemming van Gebiedscoöperatie O-gen en onder bijbetaling van het verschuldigde bedrag. Indien u beelden voor privé doeleinden heeft afgenomen en vervolgens voor zakelijke doeleinden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Gebiedscoöperatie O-gen en zonder bijbetaling van het verschuldigde bedrag, bent u een direct opeisbare boete verschuldigd van€ 1.000,–. Dit is onverminderd het recht van Gebiedscoöperatie O-gen om u aansprakelijk te stellen en alle geleden schade op u te verhalen. Beelden mogen niet op enigerlei wijze worden verkocht of heruitgegeven, ter verkoop of als heruitgave beschikbaar worden gesteld dan wel uitgeleend of overgedragen worden aan derden anders dan na verkregen toestemming van Gebiedscoöperatie O-gen en/of de fotograaf. Beelden mogen niet worden gebruikt bij een publicatie die de naam, de belangen, de reputatie en/of de onderneming van de Gebiedscoöperatie O-gen of aanverwante partijen op enigerlei wijze kunnen schaden. Bij gebruik van de beelden is gebruiker verplicht de bron (Gebiedscoöperatie O-gen of de fotograaf) te vermelden. Indien u zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden, bent u een direct opeisbare boete verschuldigd van€ 5.000,–. Dit is onverminderd het recht van Gebiedscoöperatie O-gen om u aansprakelijk te stellen en alle geleden schade op u te verhalen.

6. Eigendom, intellectuele eigendom en licenties
Deze website is eigendom en in beheer van Gebiedscoöperatie O-gen. De inhoud en alle bestanden van deze site zijn het eigendom van Gebiedscoöperatie O-gen. Gebruikers dienen zich ervan bewust te zijn dat de beelden in deze beeld bank, intellectueel eigendomsrechtelijk zijn beschermd. Voor het toepassen (gebruiken) van intellectueel eigendomsrechtelijk beschermde gegevens is in beginsel toestemming nodig van degene die het intellectueel eigendomsrecht heeft. Bij elk beeld is de daarop van toepassing zijnde licentie zichtbaar. Als gebruiker accepteert u de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de beelden en vrijwaart u Gebiedscoöperatie O-gen van claims van derden voortkomend uit het gebruik van de beelden. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Gebiedscoöperatie O-gen is het verboden om het concept, het ontwerp, de programmering en opzet van deze site in welke vorm dan ook te gebruiken of te kopiëren. U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten op de beelden, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, bij Gebiedscoöperatie O-gen of de fotograaf blijven rusten. Geen bepaling in deze algemene voorwaarden zal uitgelegd worden als inhoudende een overdracht van (intellectuele eigendoms-) rechten op welke wijze of in welke omvang dan ook.

7. Portretrecht en Merkrecht
U erkent dat er op de beelden en/of de daarin vervatte inhoud (intellectuele eigendoms-)rechten van derden kunnen rusten, waaronder, maar niet beperkt tot auteurs-, portret-, model en/of merkrechten. Bij zowel privé als zakelijk gebruik van het aangeschafte beeld kan portretrecht van toepassing zijn mits personen individueel herkenbaar zijn. U bent verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het beeld en het regelen van de juiste rechten zoals portretrecht. Gebiedscoöperatie O-gen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor claims van personen die menen dat hun portretrecht is geschonden. Bij zowel privé als zakelijk gebruik van een beeld kunnen personen door combinatie met tekst of met een ander beeld (de Context) zich benadeeld voelen. U bent verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het beeld in de gepresenteerde context. Gebiedscoöperatie O-gen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor claims van personen die menen benadeeld te zijn door het beeld gecombineerd met tekst en/of een ander beeld. Indien de context van de publicatie meebrengt dat toestemming is vereist van een merkhouder is vereist voor het gebruik van het merk en/of teken, afgebeeld op een werk, bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming. Gebiedscoöperatie O-gen staat niet in voor (het verkrijgen van) deze toestemming van een merkhouder.

8. Annuleringsvoorwaarden
U kunt de bestelling tot één (1) werkdag na dagtekening van de factuur schriftelijke en/of telefonisch annuleren, indien de bestelling niet voldoet aan de technische eisen zoals overeengekomen in de overeenkomst. Reeds aangekochte beelden die nooit zijn gepubliceerd worden niet gecrediteerd. Gemaakte administratiekosten of bankkosten worden eveneens niet gecrediteerd. Gebiedscoöperatie O-gen wijst u er op dat u geen gebruik kunt maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1 BW. De dienst wordt door Gebiedscoöperatie O-gen namelijk direct met uw instemming uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 5 onder 1 BW. Indien u niet binnen de termijn als genoemd in dit artikel de bestelling annuleert, accepteert u de inhoud van de factuur en bent u gehouden tot betaling van de volledige vergoeding. In geval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Gebiedscoöperatie O-gen reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die Gebiedscoöperatie O-gen vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Gebiedscoöperatie O-gen ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct uw recht om het beeld te gebruiken. U bent verplicht het beeld te vernietigen dan wel te verwijderen.

9. Aansprakelijkheid
Als gebruiker accepteert u de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de beelden. Gebiedscoöperatie O-gen accepteert geen aansprakelijkheid voor directie of indirecte schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het gebruik van de beelden op deze beeld bank. U vrijwaart Gebiedscoöperatie O-gen dan ook van claims van derden voortkomend uit het gebruik van de beelden.

10. Aanpassing algemene voorwaarden
Gebiedscoöperatie O-gen heeft het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen cq. te wijzigen cq. daaraan bepalingen en/of gedeeltes toe te voegen. Aanpassingen, wijzigingen en/of toevoegingen gelden met ingang van het moment dat deze op de website van Gebiedscoöperatie O-gen gepubliceerd zijn.

11. Klachtenregeling en Mediation
Indien tussen Gebiedscoöperatie O-gen en u een geschil ontstaat zijn partijen verplicht om het gesprek met elkaar aan te gaan en te zoeken naar een oplossing van het geschil. Lukt het partijen niet om op voormelde wijze het gerezen geschil op te lossen dan zal Gebiedscoöperatie O-gen een mediator inschakelen die is aangesloten bij Mediators Federatie Nederland. Indien het gerezen geschil ook niet middels mediation op te lossen is kan het geschil worden voorgelegd aan de in deze bevoegde rechtbank.

12. Tot slot
Als afzonderlijke onderdelen van deze algemene voorwaarden niet meer van toepassing zijn, dan wordt daarmee de rechtsgeldigheid van deze algemene voorwaarden niet ondermijnd. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens
Gebiedscoöperatie O-gen
Huize Scherpenzeel
Burg. Royaardslaan 1
Scherpenzeel

Postbus 125
3925 ZJ Scherpenzeel

T: (033) 277 63 90